Huisregels - Vereniging OnderOfficieren Artillerie

Artilia nr 110 is verstuurd. Heeft u kopij voor nummer 111??
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huisregels

Informatie > VOOA
 

 
Bestuur

Huishoudelijk reglement van de Vereniging OnderOfficieren Artillerie te noemen V.O.O.A., hierna te noemen vereniging.

Art 1. Toepassing verenigingsnaam.

Alle correspondentie uitgaande in naam van de vereniging dient voorzien te zijn van haar in art 1 van de statuten der vereniging benoemde voluit geschreven naam.
De in art 1 van de statuten der vereniging benoemde afkorting "V.O.O.A.", kan behoudens beperkingen in dit reglement, daar waar van toepassing gebruikt worden.
Bevoegd tot het voeren van correspondentie in naam der vereniging zijn de navolgende functionarissen en organen:
1 De voorzitter
2 De secretaris
3 De penningmeester
4 het bestuur
5 het dagelijks bestuur
6 De commissie van goede diensten
7 De commissies
8 De redactie van het periodiek
9 Indien de vereniging uit afdelingen bestaat, de afdelingsvoorzitter.
Van alle correspondentie, verzonden door de in het vorige lid van dit artikel aangegeven functionarissen en organen, dient een afschrift bij de secretaris van het bestuur aanwezig te zijn.
     
Art 2. Volgorde doelstellingen.

Aan het gestelde in art 2 van de statuten der vereniging wordt de navolgende volgorde van belangrijkheid toegekend
a. het bevorderen van de saamhorigheid onder de onderofficieren van het wapen der artillerie,
b. het bevorderen van de saamhorigheid onder de onderofficieren van de Nederlandse Krijgsmacht.
    
Art 3. Toepassing van de middelen.

a. Aansluiting of samenwerking met andere verenigingen.
(1) Aansluiting of samenwerking met andere verenigingen die overeenkomstige doelstellingen nastreven kan slechts geschieden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar aansluiting of samenwerking met andere verenigingen, die overeenkomstige doelstellingen nastreven, zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste 30 dagen.
(2) Aansluiting of samenwerking met andere verenigingen die niet overeenkomstige doelstellingen nastreven, kan slechts geschieden door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar aansluiting op samenwerking met andere verenigingen die niet overeenkomstige doelstellingen nastreven, zal worden voorgesteld. De termijn termijn van oproeping tot een dergelijke vergadering bedraagt tenminste 30 dagen.
(3) Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel, aangegeven in lid 1 en 2 van dit artikel hebben gedaan, moeten tenminste 30 dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin het voorstel woordelijk is opgenomen, ter publicatie in het periodiek van de vereniging aan het bestuur ter kennis stellen. Het bestuur en de redactie van het door de vereniging uit te geven periodiek zijn gehouden tot onverkorte publicatie van dit voorstel.
(4) Het gestelde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot aansluiting of samenwerking met andere verenigingen, die overeenkomstige of niet overeenkomstige doelstellingen nastreven, met algemene stemmen wordt aangenomen.
(5) Een besluit tot aansluiting of samenwerking met andere verenigingen die overeenkomstige of niet overeenkomstige doelstellingen nastreven behoeft tenminste een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen.
b. Vergaderingen en bijeenkomsten.
(1) Vergaderingen en bijeenkomsten, anders dan in de statuten der vereniging en in dit reglement aangegeven, kunnen worden gehouden op voorstel van het bestuur.
(2) Een oproep tot zo'n vergadering of bijeenkomst zal geschieden door een mededeling in het door de vereniging uit te geven periodiek, of door een persoonlijke brief.
(3) Telkenmale worden door het bestuur van de vereniging de te stellen regels en voorwaarden tot deelname aan een vergadering of bijeenkomst bekend gesteld.
(4) Tussen de oproep en zo'n vergadering of bijeenkomst dient tenminste een termijn van 30 dagen in acht te worden genomen.
c. Voordrachten, lezingen en excursies.
(1) Voordrachten, lezingen en excursies kunnen worden gehouden op voordracht van het bestuur van de vereniging.
(2) Met de organisatie van voordrachten, lezingen en excursies kunnen daartoe door het bestuur van de vereniging ingestelde commissies worden belast.
(3) Het bestuur van de vereniging verstrekt de commissies een schriftelijke opdracht maar blijft verantwoordelijk.
(4) Telkenmale worden door het bestuur van de vereniging de te stellen regels en voorwaarden tot deelname aan lezingen, voordrachten of excursies bekend gesteld.
(5) De oproep tot deelname aan een voordracht, lezing of excursie zal geschieden door mededeling in het door de vereniging uit te geven periodiek c.q. brief.
(6) De termijn van oproeping tot zo'n voordracht lezing of excursie bedraagt tenminste 30 dagen.
d. Introductie.
(1) Introductie van niet-leden van de vereniging door leden van de vereniging is toegestaan.
(2) Introducés dienen te worden vergezeld door leden van de vereniging die hen introduceren.
(3) Van introductie dient kennis te worden gegeven aan het bestuur van de vereniging.
e. Het door de vereniging uit te geven periodiek.
(1) Het door de vereniging uit te geven periodiek is een der middelen van de vereniging, met als hoofdtaak:
(a) het door publicatie uitdragen, zowel intern als extern, van haar doelstelling,
(b) het door publicatie uitdragen, zowel intern als extern, van artikelen die bewoordelijk zijn aan haar doelstelling,
(c) het publiceren van mededelingen van het bestuur, nader omschreven in de statuten der vereniging en dit reglement,
(d) het publiceren van gegevens van en over de vereniging.
(2) Het periodiek van de vereniging zal worden uitgegeven:
(a) zo mogelijk per kwartaal
(b) Als bijzondere uitgave, indien zulks door het bestuur wenselijk wordt geacht.
f. Tegengaan van misbruiken.
(1) Met het tegengaan van misbruiken, die kunnen worden begaan tegen haar doelstelling, is ieder lid van de vereniging belast door:
(a) zich naar vermogen in te zetten voor het bereiken van haar doelstelling,
(b) het nakomen van het gestelde in de statuten der vereniging.
(2) Bij het constateren van misbruiken tegen haar doelstelling is ieder lid van de vereniging gehouden:
(a) zich naar vermogen in te zetten ter verhindering van het misbruik,
(b) zich naar vermogen in te zetten ter opheffing van het misbruik,
(c) zich naar vermogen in te zetten tegen herhaling van het misbruik,
(d) misbruik tegen haar doelstelling ter kennis te brengen van het bestuur van de vereniging.
(3) Het bestuur van de vereniging is gehouden zich naar vermogen in te zetten tegen het misbruik van haar doelstelling door:
(a) de leden van de vereniging op verzoek en niet op verzoek, te steunen en begeleiden bij het aanwenden van de middelen, zoals aangegeven in de statuten der vereniging en dit reglement,
(b) de leden der vereniging op verzoek en niet op verzoek, te steunen en begeleiden bij het aanwenden van alle haar ten diensten staande, haar gewenste of door haar noodzakelijk geachte middelen, niet omschreven in de statuten der vereniging en dit reglement.
     
Art 4. Vacant.
    
Art 5. Draagspeld van verdienste.
De draagspeld van verdienste, het V.O.O.A.-logo, uitgevoerd in zilver op een zwarte ondergrond, kan worden verleend aan personen, die zich overeenkomstig de door het bestuur van de vereniging gestelde normen, verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Kandidaten kunnen daartoe schriftelijk worden voorgedragen door ieder lid van de vereniging. De besluitvorming ten aanzien van de toekenning ligt ten alle tijde bij het bestuur van de vereniging.
Ereleden krijgen automatisch de speld bij hun benoeming.
       
Art 6. Leden.
a. algemeen
Daar waarin de statuten der vereniging, behoudens het gestelde in art 6 van de statuten der vereniging, in dit reglement en in overige stukken van de vereniging wordt gesproken over " lid of leden " dient hieronder te worden verstaan:
(1) de leden in art 6a van de statuten der vereniging,
(2) de ereleden, bedoeld in art 6b van de statuten der vereniging,
(3) de begunstigende leden, bedoeld in art 6c van de statuten der vereniging,
(4) de aspirantleden, bedoeld in art 6d van de statuten der vereniging.
b. Een voorstel tot benoeming tot erelid kan gedaan worden door:
(1) het bestuur van de vereniging, indien het een unaniem besluit is kan worden volstaan met voorleggen van het voorstel aan de ALV.
(2) een of meerdere leden van de vereniging, dit voorstel dient minstens 30 dagen voor de ALV schriftelijk bij het bestuur van de vereniging te worden ingediend, met een omschrijving van de buitengewone verdiensten van de kandidaat. Indien dit voorstel unaniem door het bestuur van de vereniging wordt overgenomen, kan worden volstaan met voorleggen van het voorstel aan de ALV.
(3) indien het bestuur van de vereniging niet unaniem is in zijn mening omtrent een voorstel tot benoeming tot erelid is de procedure als volgt:
(a) Op de agenda van de ALV wordt het voorstel opgenomen, inclusief de tekst van het voorstel,
(b) deze agenda moet uiterlijk 14 dagen voor de ALV bij de leden van de vereniging bekend zijn.
(4) Een besluit tot benoeming als erelid van de vereniging behoeft tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
(5) De rechten en plichten van de leden van de vereniging als vermeld in art 8 en 9 van de statuten der vereniging, blijven voor het erelid onverkort van kracht.
c. Contributie
De jaarlijkse contributie van de in art 7a van de statuten der vereniging genoemden, bedraagt minimaal de contributie van de leden van de vereniging als bedoeld onder art 6a van de statuten. Het bedrag van de contributie wordt in de ALV van de vereniging vastgesteld.
    
Art 7. Lidmaatschap.
a. De schriftelijke aanmelding als bedoeld in art 7a van de statuten der vereniging, dient te geschieden aan het bestuur van de vereniging onder vermelding van: naam, voorletters, registratienummer, huisadres en onderdeel van tewerkstelling.
b. Het lidmaatschap gaat, naar goedkeuring van het bestuur van de vereniging, in op de eerste dag van de maand volgende op die van aanmelding.
c. Bij niet toelating stelt het bestuur van de vereniging de aanmelder schriftelijk in kennis van deze beslissing onder opgaaf van reden(en). Zij stelt de aanmelder in kennis van de mogelijkheid tot bemiddeling door de commissie van goede diensten en van beroep bij de ALV, alsmede de wijze waarop dit beroep kan worden uitgebracht.
d. De adressen van het bestuur der vereniging worden telkenmale vermeld in het periodiek van de vereniging.
     
Art 8. Rechten van de leden.
a. De door het bestuur uitgegeven mededelingen, opgenomen in het periodiek van de vereniging, worden toegezonden aan het door het lid van de vereniging opgegeven adres.
b. Adreswijziging dient de secretaris van de vereniging zo spoedig mogelijk te worden aangeboden.
c. Het recht van toegang tot en deelname aan de algemene vergadering verplicht het lid van de vereniging tot het navolgen van het door het bestuur van de vereniging in te stellen en voor aanvang van de vergadering uit te geven reglement van orde.
d. Het lid van de vereniging ter algemene vergadering aanwezig, is gehouden aan alle door het bestuur van de vereniging te stellen regels onverkort te voldoen.
e. De in art 8c van de statuten der vereniging aangegeven schriftelijke machtiging dient te vermelden:
(1) naam, voornaam, lidmaatschapsnummer van degene die machtiging geeft,
(2) naam, voornaam, lidmaatschapsnummer van het gemachtigd lid,
(3) datum van de vergadering waarvoor de machtiging geldig is,
(4) handtekening van de machtiginggever en de gemachtigde.
f. De schriftelijke machtiging, zoals aangegeven in het vorige lid van dit artikel, dient voor aanvang van de vergadering ten bewijzen van de machtiging te worden aangeboden aan de secretaris van de vereniging.
g. Een individueel lid of groepen van leden van de vereniging die gehoord wensen te worden, zoals aangegeven in art 8 lid h van de statuten der vereniging, dienen deze wens kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging, onder opgave van reden(en), wie gehoord wensen te worden en de wijze waarop zij gehoord wensen te worden.
(1) De secretaris van de vereniging stelt ten spoedigste die functionarissen of die organen van de vereniging, door wie de verzoeker(s) gehoord wenst(wensen) te worden van een dergelijk verzoek in kennis.
(2) De in kennis gestelde functionarissen of organen van de vereniging horen ten spoedigste de verzoeker(s).
(3) De in kennis gestelde functionarissen of organen van de vereniging zijn gehouden aan een verzoek tot horing te voldoen.
h. Rechten van begunstigende leden conform art 8 van de statuten der vereniging met uitzondering van de punten 8b en 8c.
T.a.v. pt 8b wordt gesteld dat begunstigende leden wel toegang hebben tot de algemene vergadering.
       
Art 9. Vacant.
      
Art 10. Einde lidmaatschap.
a. De schriftelijke kennisgeving, aangegeven in art 10b van de statuten der vereniging, dient te geschieden aan de secretaris van de vereniging, zo mogelijk voorzien van de reden van opzegging.
b. Voordat de schriftelijke mededeling, zoals aangegeven in art 10c sublid 3 en in art 10d van de statuten der vereniging wordt verzonden, zal het betrokken lid onder opgaaf van reden(en) worden verzocht zijn lidmaatschap van de vereniging op te zeggen.
c. De schriftelijke mededeling zoals aangegeven in art 10c en 10d van de statuten der vereniging dient tevens te vermelden de mogelijkheid tot beroep op de commissie van goede diensten en op de algemene ledenvergadering, alsmede de wijze waarop dit beroep uitgebracht dient te worden.
d. Onder schorsing zoals aangegeven in art 10c van de statuten der vereniging wordt verstaan: het vervallen van de rechten zoals aangegeven in art 8 van de statuten der vereniging.
e. Aan het geschorste lid van de vereniging wordt toegekend het recht:
(1) tot beroep op de commissie van goede diensten
(2) tot beroep op de algemene vergadering
(3) toegang tot die algemene vergadering waarop zijn beroep door de algemene vergadering wordt behandeld
(4) het voeren van het woord tot de algemene vergadering, voordat de stemming een besluit te zijner aanzien wordt genoemd.
   
Art 11. Ontslag van het lid van de vereniging.
Voordat tot ontslag uit een functie, aangegeven in art 11 van de statuten der vereniging, wordt overgegaan zal één der bestuursleden de betrokken persoon mededelingen doen over het voorstel van het bestuur van de vereniging betrokkene voor te dragen voor ontslag uit een functie, onder het voorstel om voor de functie te bedanken. Geeft het lid van de vereniging aan deze uitnodiging geen gehoor dan volgt automatisch de procedure tot ontslag.
        
Art 12. Vacant.
       
Art 13. De algemene vergadering.
a. In de oproep tot de algemene vergadering, zoals bedoeld in art 13 van de statuten der vereniging, moeten de te behandelen onderwerpen, zoals nader omschreven in de statuten der vereniging en in de reglementen, alsmede onderwerpen waarvan de behandeling het bestuur van de vereniging noodzakelijk of gewenst voorkomen, vermeld zijn in een agenda.
b. In de in het vorige lid van dit art bedoelde oproep moet vermeld zijn de termijn, die tenminste veertien dagen voor de vergadering eindigt, gedurende welke de leden van de vereniging gerechtigd zijn nieuwe onderwerpen ter behandeling door de algemene vergadering aan de agenda toe te voegen door opgave aan de secretaris van de vereniging.
c. De secretaris van de vereniging stelt het bestuur van de vereniging in kennis van het door de leden van de vereniging ingebrachte voorstel tot toevoegen van een nieuw agendapunt.
d. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur van de vereniging, kan van het gestelde in lid b van dit art worden afgeweken.
e. De notulen, bedoeld in art 13 van de statuten der vereniging, worden aan de volgende algemene vergadering ter goedkeuring door de algemene vergadering voorgelegd. De inhoud van een zodanig, eventueel na verbetering door de algemene vergadering goedgekeurde notulen, levert bewijs op van het ter algemene vergadering voorgevallene.
f. De notulen, zoals bedoeld in art 13 van de statuten der vereniging, alsmede bedoeld in lid e van dit art, dienen in alle vergaderingen van personen of organen van de vereniging, onder verantwoordelijkheid van het lid dat de vereniging voorzit, gemaakt te worden. Zij worden terstond, als bewijs van het ter vergadering voorgevallene, aan de secretaris van de vereniging toegezonden.
g. Tijdens de jaarvergadering, bedoeld in art 13 van de statuten der vereniging, dient een lid van de vereniging, op zijn verzoek, inzage te verkrijgen in de ter jaarvergadering overlegde bescheiden en rekeningen.
h. De in art 13 lid j van de statuten der vereniging bedoelde commissie, brengt haar verslag aan de algemene vergadering mondeling en kort samengevat uit, vergezeld van een in details samengesteld proces-verbaal van onderzoek. Het proces-verbaal van onderzoek dient, ter inzage voor de leden van de vereniging, bij de secretaris van de vereniging te zijn.
       
Art 14. De stemming en de wijze van stemmen.
a. De in art 14 van de statuten der vereniging bedoelde schriftelijke stemming dient te worden gehouden met gebruikmaking van door het bestuur van de vereniging verstrekte stembiljetten, die zodanig zijn aangemaakt dat zij, na éénmaal te zijn gevouwen over de lengte, geen zicht vertonen over het inhoudelijk gestelde.
b. De stemming bedoeld in de artikelen van de statuten der vereniging, behoudens beperkingen in de statuten der vereniging en in dit reglement, dient te geschieden door handopsteking. De volgorde van stemming dient te zijn:
(1) handopsteking door de leden van de vereniging die tegen het voorstel zijn
(2) handopsteking door de leden van de vereniging die blanco stemmen
(3) handopsteking door de leden van de vereniging die voor het voorstel zijn.
c. De telling van de stemmen, bij stemming door handopsteking, berust bij tenminste drie leden van het bestuur. Bij verschil in uitkomst der telling, dient onmiddellijk opnieuw geteld te worden.
d. Bij een schriftelijke stemming, bedoeld in artikelen der statuten en in dit reglement, dient de telling der stemmen te geschieden door:
(1) de commissie van goede diensten
(2) bij afwezigheid of incompleetheid van de commissie van goede diensten door tenminste drie leden van de vereniging of een zodanig aantal, nodig om de commissie van goede diensten te completeren.
        
Art 15. Bestuur van de vereniging.
a. Het rooster van aftreden wordt op de algemene vergadering voor het komende jaar bekend gesteld.
b. De volgens rooster aftredende bestuursleden van de vereniging blijven hun functie waarnemen totdat hun opvolgers optreden.
c. Kandidaten voor het bestuur van de vereniging kunnen gesteld worden door:
(1) het bestuur van de vereniging,
(2) de leden van de vereniging,
(3) door zulks, tenminste veertien dagen voor een algemene vergadering, waarin een bestuursverkiezing zal plaatsvinden, aan de secretaris van de vereniging ter kennis te stellen ( zie art 13b ).
d. De voorzitter en overige bestuursleden van de vereniging worden door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.
e. Het bestuur van de vereniging is bevoegd een beslissing van het dagelijks bestuur van de vereniging nietig te verklaren.
f. Het bestuur van de vereniging is bevoegd de genomen beslissingen van de door de algemene vergadering c.q. bestuur ingestelde commissies nietig te verklaren.
Art 16. Vacant.
      
Art 17. Bevoegdheden bestuur.
a. De in art 17 van de statuten der vereniging bedoelde spoedeisende beslissing(en) door het bestuur van de vereniging genomen, zal (zullen) ten spoedigste door mededeling in het door de vereniging uit te geven periodiek, ter kennis worden gesteld aan de leden van de vereniging.
b. Handelingen, bedoeld in art 17 van de statuten der vereniging, welke de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van €500,- ( duizend euro ) te boven gaan, worden door het bestuur niet verricht, dan na verkregen toestemming van de algemene vergadering.
c. Het in art 17 van de statuten der vereniging bedoelde optreden namens de leden van de vereniging tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder begrepen het vorderen van een schriftelijk verzoek van het daarvoor in aanmerking komende lid van de vereniging of na opdracht van de algemene vergadering.
       
Art 18. Dagelijks bestuur.
a. De in art 17 van de statuten der vereniging bedoelde vertegenwoordiging geschiedt door een vertegenwoordiger, aangewezen door het bestuur der vereniging. Het bestuur van de vereniging verstrekt de vertegenwoordiger, gedurende de termijn waarop hij de vereniging zal vertegenwoordigen, machtiging als zodanig op te treden.
b. Het bestuur van de vereniging verstrekt de aangewezen vertegenwoordiger tevens een geschreven opdracht waarin nauwkeurig omschreven wordt waartoe de vertegenwoordiger machtiging is verleend.
c. De in art 18 lid e van de statuten der vereniging bedoelde spoedeisende beslissing(en) zal (zullen) indien door het dagelijks bestuur genomen, ten spoedigste, schriftelijk aan het dagelijks bestuur van de vereniging ter kennis worden gesteld.
d. Het dagelijks bestuur is bevoegd de beslissing te nemen waartoe zij volgens de statuten der vereniging, dit reglement en de opdrachten van het bestuur gemachtigd is.
e. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van geldleningen voor handelingen waarvan het bedrag of de waarde de € 25,- ( vijfentwintig euro) niet te boven gaat.
f. Handelingen, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, welke de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van € 25,- ( vijfentwintig euro) te boven gaande, worden door het dagelijks bestuur niet verricht dan na verkregen toestemming van het bestuur der vereniging.
g. De leden van het dagelijks bestuur zijn gehouden hun werkzaamheden te verrichten volgens het daartoe gestelde in de statuten der vereniging, in dit reglement, de besluiten van de algemene vergadering, de nader gegeven opdrachten van het bestuur van de vereniging, alsmede tot het uitvoeren van de handelingen volgens bestaand gebruik aan hun functie verbonden.
h. Voor het beschikken over bank en/of giro-saldi van de vereniging, tot een bedrag van € 25,- ( vijfentwintig euro) is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het beschikken over bank en/of giro-saldi van de vereniging, voor bedragen hoger dan € 25,- ( vijfentwintig euro), is de handtekening van de penningmeester van de vereniging, na verkregen toestemming van het bestuur van de vereniging, voldoende.
      
Art 19. Afdelingen.           
De rechten en plichten, taak en bevoegdheden van de commissie, belast met de bevordering van de doelstelling der vereniging, zoals bedoeld in art 1 van de statuten der vereniging, zal door een besluit genomen door de algemene vergadering worden omschreven in dit reglement indien een eerste daartoe strekkend verzoek haar zal bereiken.
Art 20. Commissie van Goede Diensten.
Het rooster van aftreden, bedoeld in art 20 van de statuten der vereniging, is door het bestuur van de vereniging als volgt opgemaakt:
a. 1e jaar, de voorzitter
b. 2e jaar, de secretaris
c. 3e jaar, het lid.
De volgens rooster aftredende leden van de Commissie blijven hun functie vervullen totdat hun opvolgers optreden.
         
Art 21. Geldmiddelen.
a. Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor de leden van de vereniging wordt bepaald door een besluit van de algemene vergadering, bijeengeroepen ter jaarvergadering.
b. De voorzitter van de vereniging zal telkenmale de algemene vergadering de begroting van de vereniging aanbieden.
c. Afhankelijk van het sluiten van de begroting zal de voorzitter van de vereniging de algemene vergadering voorstellen het bedrag van de contributie te verhogen of te verlagen.
d. Het bedrag van de contributie is door de leden van de vereniging elk jaar verschuldigd en invorderbaar.
e. Leden van de vereniging, die het lidmaatschap verkrijgen, zijn gehouden hun contributie te voldoen binnen 4 (vier) weken na hun aanmelding.
f. Leden van de vereniging die na 30 juni van het verenigingsjaar het lidmaatschap verkrijgen, zijn voor de rest van het verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd.
g. Leden van de vereniging die in gebreke blijven te voldoen aan hun geldelijk verplichtingen jegens de vereniging worden schriftelijk gemaand alsnog aan hun geldelijke verplichtingen te voldoen.
Voldoet, ondanks de aanmaning, het lid van de vereniging niet aan zijn geldelijke Verplichtingen jegens de vereniging, dan wordt op dit lid van de vereniging de opzegging, zoals aangegeven in art 10 lid c2 van de statuten der vereniging ten uitvoer gebracht.
h. De door de algemene vergadering vastgestelde contributie dient door de leden van de vereniging op het giro- of banknummer van de vereniging, of door contante betaling bij de penningmeester van de vereniging te worden voldaan. Het giro- of banknummer van de vereniging en het adres van de penningmeester van de vereniging, zullen telkenmale worden vermeld in de mededelingen van het bestuur en in het door de vereniging uit te geven periodiek.
i. De contributie van een aspirant lid van de vereniging bestaat uit een symbolisch bedrag, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt bepaald.
Art 22. Vacant.
        
Art 23. Vacant.
         
Art 24. Vacant.
         
Art 25. Slotbepaling.
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering beslist het bestuur in alle gevallen, waarin dit in reglement niet wordt voorzien.
 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu